دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-131 

مقاله پژوهشی

1. نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان

صفحه 5-16

مینا آهنگرزاده؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رحیم پیغان؛ مصطفی شریف روحانی؛ مهدی سلطانی


3. بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli

صفحه 27-34

مجمد رشنو؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مسعود قربانپور؛ محسن لطفی؛ نغمه موری بختیاری؛ سید مرتصی


5. مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در گوسفند

صفحه 46-55

مریم رهروانی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ آریا رسولی؛ بابک محمدیان؛ محمد راضی جلالی؛ محمد درویش خادم


7. آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی

صفحه 67-79

حسن صالح؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ محمد طاهر میرکزهی؛ محمد جواد آگاه