دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 63، تابستان 1398، صفحه 1-136 
7. ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی

صفحه 69-78

علی طاهری میرقائد؛ آلا عنایتی؛ مهدی سلطانی؛ مجتبی علیشاهی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ پژمان حسینی شکرابی


8. بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس

صفحه 79-88

مریم عضدی؛ رحیم پیغان؛ محمد حسین راضی جلالی؛ مسعود قربانپور


9. آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز

صفحه 89-96

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ حسن مروتی