دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1398 
3. ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی

صفحه 25-33

فهیمه پورجعفری؛ بهادر شجاعی؛ حمید شریفی


5. ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ

صفحه 44-51

فریدون صابری افشار؛ علی بنی آدم؛ حسین نجف زاده ورزی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ روح الله کرم پور


7. مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری

صفحه 60-70

علیرضا غدیری؛ آریا رسولی؛ محمد رحیم حاجی حاجی کلایی؛ فاطمه عبدالهی


9. مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان

صفحه 80-88

حسن مروتی؛ نعیم عرفانی مجد؛ حمید رضا مرادی؛ مهدی هادی جعفری؛ محمد مهدی شمسی؛ سجاد چنانی


11. تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS

صفحه 100-108

سیده فهیمه میرحقگوی جلالی؛ احمدرضا جباری؛ مجید اسمعیلی زاد؛ زهرا یزدان پور