کلیدواژه‌ها = گاو شیری
ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 52-62

10.22055/ivj.2022.355231.2487

علی کدیور؛ نجمه داودیان؛ راضیه الهی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ روح الله دهقانی تفتی؛ حبیب الله رشیدزاده؛ محمدجواد بهزادی شهر بابک؛ تقی تکتاز


متابولیت های انرژی در طول فاز انتقالی و اندومتریت بالینی در گاوشیری

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 108-113

10.22055/ivj.2021.304100.2397

امید قاسمی؛ فرید براتی؛ عبدالناصر محبی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ تقی تکتاز


ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با صفات بازدهی تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 104-115

10.22055/ivj.2020.206223.2193

فریده نروژ؛ عبداله میرزایی؛ حسن شریفی یزدی؛ ابوالفضل حاجی بمانی


مطالعه وقوع شوک آنافیلاکسی پس از تزریق واکسن پاستورلوز در یکی از گاوداری های شیری صنعتی استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 3، آبان 1394، صفحه 115-119

10.22055/ivj.2015.11595

بابک قاسمی پناهی؛ ایرج لطفی؛ اکبر ارفعی؛ غلامعلی مقدم؛ معصومه محبی


اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان

دوره 11، شماره 2، تیر 1394، صفحه 19-32

10.22055/ivj.2015.10109

حامد اقبالی؛ طاهره محمدابادی؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور؛ موسی اسلامی