دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهار 1391، صفحه 1-111