اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

4 استادیار گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه لرستان

5 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

10.22055/ivj.2018.34650.1591

چکیده

به منظور ارزیابی اثر سه غلظت متفاوت برگ توت سفید بر ویژگی های مورفولوژیک پرزهای روده ماکیان گوشتی، تعداد ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه خریداری و پس از وزن گیری، به ۴ گروه ۴۵ قطعه‌ای تقسیم‌ شدند که هر گروه شامل ۳ پن ۱۵ قطعه‌ای بود. گروه ۱ در کل دوره‌ی پرورش تنها جیره‌ی پایه را دریافت نمود و گروه های 2، 3 و 4 دریافت کننده جیره پایه باضافه به ترتیب ۲۵/۰، ۵/۰ و ۱ درصد برگ توت در کل دوره‌ی پرورش بودند. جیره پایه بر اساس ذرت-سویا فرموله ‌شد که در مورد همه گروه‌ها یکسان بود. برای بررسی مورفولوژی پرزهای روده در ۲۱ و ۴۲ روزگی دو بار نمونه‌برداری انجام گرفت و در هر نمونه گیری تعداد ۶ قطعه جوجه از هر گروه انتخاب شد و از دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم به اندازه 3 سانتی متر نمونه گیری و به آزمایشگاه فیزیولوژی ارسال گردید و ریخت شناسی پرزهای روده با بررسی اندازه ی پرزها (ارتفاع و پهنا) و ضخامت لایه ی لامیناپروپریا بررسی شد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت برگ توت در جیره، ویژگی های مورفولوژیک پرزهای روده بهبود پیدا کرده و بخصوص در غلظت 1% افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل دیده شد (05/0p<). همچنین روده باریک در گروه های دریافت کننده غلظت های ۵/۰ و ۱% برگ توت نسبت به گروه‌های دیگر دارای مساحت بیشتری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات