اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

10.22055/ivj.2017.50827.1712

چکیده

آزمایش به منظور بررسی اثر پودر پوست سبز گردو بر پاسخ‌های ایمنی، با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی انجام شد. جوجه‌ها به پنج گروه و هر گروه به 4 زیر گروه 10 قطعه‌ای تقسیم شدند. مقادیر صفر، 1، 2، 3 و 4 درصد پودر پوست سبز گردو به جیره اضافه شد. تزریق داخل عضلانی 1/0 میلی لیتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفند در روزهای 8 و 22 انجام شد و عیار پادتن IgG و IgM از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روز‌های 21، 28، 35 و 42 تعیین شد. در 42 روزگی، نمونه خون جمع‌آوری شد و سلول‌های قرمز و سفید خون شمارش شد و بعد از ذبح پرنده وزن چربی احشایی و اندام های احشایی تعیین شد. در 21 روزگی عیار پادتن IgM تیمارهای 4 درصد پودر پوست سبز گردو (93/2) بیشتر از شاهد (12/2) بود (05/0P<). در 42 روزگی عیار پادتن IgG تیمارهای 4 (5/5)، 3 (25/5) و 2 درصد (81/4) پودر پوست سبز گردو بیشتر از شاهد (68/3) بود (05/0P<). نسبت هتروفیل به لنفوسیت و درصد هتروفیل در تیمار 4 درصد پودر پوست سبز گردو (به‌ترتیب 55/0 و 23/33) کمتر از شاهد بود (05/0 P<). درصد لنفوسیت در تیمار 4 درصد پودر پوست سبز گردو (96/59) بیشتر از شاهد (87/56) بود (05/0 P<). بالاترین درصد وزن نسبی بورس در تیمار 2 (17/0)، 3 (17/0) و 4 (16/0) درصد پودر پوست سبز گردو مشاهده شد (05/0P<). درصد وزن نسبی تیموس در تیمار 3 (59/0) و 4 (54/0) درصد پودر پوست سبز گردو بیشتر از شاهد بود (05/0P<). بنابراین افزودن پودر پوست سبز گردو به جیره سبب بهبود عملکرد ایمنی جوجه‌های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات