بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد بخش مدیریت بهداشت دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استاد بخش بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

5 دانشیار بخش مدیریت بهداشت دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

6 استاد بخش علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

باکتری باسیلوس کوآگولانس به عنوان یک پروبیوتیک اسپور دار مقاوم به شرایط محیطی و دستگاه گوارش معرفی شده است. توانایی تشکیل اسپور این پروبیوتیک‌ را در برابر استرس‌های تکنولوژیکی در فرآیند تولید و نگهداری مقاوم می‌سازد . هدف از مطالعۀ حاضربررسی اثر باکتری باسیلوس کواگولانس(باسیلاک®) به صورت افزودنی جیرۀ غذایی گاو بر روی سطح تولید، مادة خشک، درصد چربی، پروتئین خام، کازئین، پروتئین سرم و نیز بار میکروبی و تعداد سلول‌های سوماتیک شیر به عنوان شاخص‌های اقتصادی و بهداشتی شیر بوده است. این مطالعه بر روی 33 راس گاوشیری نژاد هلشتاین در دو گروه شاهد (16 رأس) و آزمایش(17 راس) صورت گرفت. پروبیوتیک، روزانه به مدت 63 روز به میزان 2 گرم به ازاء هر گاو به غذا اضافه شد و هر 21 روز، در سه نوبت از شیرگاوها نمونه گیری به عمل آمد. افزودن پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس بر میزان تولید، ماده خشک، چربی، لاکتوز، پروتئین سرم شیر، تعداد سلول‌های سوماتیک و بار میکروبی شیرتاثیری نداشت (05/0P>)، اما سطح پروتئین و کازئین شیر در گروه آزمایش با مصرف این پروبیوتیک روندی افزایشی نشان داد. در روزهای 42 و 63 مطالعه سطح پروتئین در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (05/0P<). سطح کازئین نیز در گروه آزمایش در روزهای 42 (07/0=P) و 63 (05/0=P) بیشتر بود. استفاده از پروبیوتیک باسیلوس کوآگوانس می‌تواند به عنوان یک عامل افزایش دهنده فاکتورهای کیفی شیر و بهبود کیفیت فرآورده های لبنی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها