بررسی بیان ژن های آنزیم های آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با ویتامین E ، عصاره ی گیاه خرفه و پسته ی وحشی تحت استرس گرمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی-دانشکده علوم دامی-دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

2 دانش آموخته ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران

3 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 استادیار گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر عصاره گیاهان خرفه، پسته وحشی و ویتامین E بر بیان ژن های آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز) در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی اجرا گردید. بدین منظور از ۲۰۰ قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصافی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. پنج تیمار آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد (جیره پایه بدون هیچ گونه افزودنی)، 2-جیره پایه به همراه 200 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین E، 3- جیره پایه به همراه 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره پسته وحشی، 4- جیره پایه به همراه 100 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره خرفه، 5- جیره پایه به همراه 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره پسته وحشی و 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره خرفه بود. در انتهای آزمایش دو مرغ از هر تکرار کشتار شده و کبد آنها سریعاً جدا گردید و به همراه ازت مایع به آزمایشگاه منتقل گردید. بیان ژن های آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز به روش Real-time qPCR ارزیابی شد. در این روش ژن بتااکتین به عنوان ژن خانگی (منبع) جهت نرمال نمودن داده ها استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی این است که بیان ژن های آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز بین تیمارها اختلاف معنی داری دارند. همچنین در بیان ژن آنزیم های آنتی آکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز، بیشترین میزان را تیمار 5 داشت. البته بیان این ژن ها در سایر تیمار ها (تیمار ۲ و۳ و ۴) نسبت به کنترل افزایش معنی داری را نشان داد. بنابراین نتایج نشان داد که ترکیب عصاره ی پسته ی وحشی و گیاه خرفه در کنار هم می تواند تاثیر به سزایی بر بیان ژن های آنزیم های آنتی اکسیدانی در شرایط استری گرمایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها