بررسی وضعیت آلودگی سیستم خارجی تولید مثل مادیانهای اطراف تهران به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرو اموزشی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی

3 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 بخش مامایی و بیماریهای تولید مثلدام، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اندومتریت عفونی در مادیان ناشی از مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم باعث کم باروری، ناباروری، سقط، کاهش کره زایی و ضرر اقتصادی در صنعت پرورش اسب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع و آلودگی مادیانها به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم در اطراف تهران بود. در این مطالعه از 138 رأس مادیان به ظاهر سالم، بطور تصادفی در باشگاههای پرورش و نگاهداری اسب، اسب های مستقر در مراکز تحقیقاتی اطراف تهران و مادیان های دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در دو گروه آبستن و غیر آبستن نژادها و سنین مختلف نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها از دو ناحیۀ گودی و سینوس کلیتورال (138 نمونه) و واژینال (138 مورد) با استفاده از سوآب استریل تهیه گردید سپس در محیط انتقالی و در کنار یخ به آزمایشگاه میکروب شناسی حمل شدند. موارد تهیه شده، در محیط PPLO آگار و براث کشت داده شدند. از تعداد276 نمونه اخذ شده، تعداد 7 نمونه از 5 رأس (62/3 درصد) مادیان دارای کلونی مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بود و 23 (6/16درصد) رأس از کل نمونه ها مشکوک بودند که با آزمون های مولکولی تایید تشخیص داده شدند. مادیان های 2> سال، فاقد آلودگی بوده و سن دامهای آلوده بین 2 الی 20 سال بود. دامهای غیر آبستن آلوده به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بودند و دامهای آبستن فاقد هرگونه آلودگی می باشند. فقط 2 (44/1 درصد) رأس از مادیانهای دارای آلودگی از ناحیۀ کلیتورال و واژینال بودند. چهار (89/2 درصد) رأس از مادیانها دارای سابقه تلقیح بوده که 3 (03/3 درصد) رأس از آنها دارای تلقیح طبیعی بودند. سه (17/2 درصد) رأس از دامهای آلوده از اسبهای نژاد تروبرد بودند. کلیه اسبهای آلوده، به منظور سوارکاری استفاده می شدند.
نتیجه گرفته می شود که تعدادی از مادیانهای به ظاهر سالم غیر آبستن باشگاههای سوارکاری اطراف تهران که دارای سابقه جفت گیری بودند، آلوده به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بودن

کلیدواژه‌ها