جداسازی و شناسایی گونه‌های کمپیلوباکتر در مدفوع گربه‌های خانگی شهرستان اهواز با روش‌های کشت و واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

کمپیلوباکتریوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که موجب اسهال در انسان، سگ، گربه و دیگر حیوانات اهلی و وحشی می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی آلودگی به کمپیلوباکتر در گربه‌های خانگی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بود؛ همچنین فاکتورهای خطر نظیر سن، جنس، نژاد، وضعیت تغذیه و روش زندگی (محیط باز یا بسته) بررسی شدند. در این تحقیق، نمونه مدفوع از 101 قلاده گربه (35 گربه اسهالی و 66 گربه به ظاهر سالم) تهیه و به دو روش کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. در کشت باکتریایی، تنها 2 مورد از نظر کمپیلوباکتر مثبت بودند (98/1 درصد)؛ اما در روش PCR، 37 مورد آلودگی به کمپیلوباکتر تعیین گردید (63/36 درصد). شایع‌ترین گونه کمپیلوباکتر در میان گربه‌های ارجاعی، کمپیلو‌باکتر آپسالینسیس و کمپیلوباکتر کولای بودند که به‌ترتیب 23 و 7 مورد (16/62 و 91/18 درصد)‌ از 37 مورد مثبت تشخیص داده شده را به خود اختصاص دادند. یک شیوع پایین‌تر از آلودگی به کمپیلوباکتر ژژونی در 4 مورد (81/10درصد)، برای عفونت هم‌زمان به گونه‌های کمپیلوباکتر کولای و ژژونی 2 مورد (40/5 درصد) و گونه‌های کمپیلوباکتر آپسالینسیس و لاری 1 مورد (70/2 درصد) مشخص گردید. میزان شیوع در گربه‌های اسهالی و سالم به ترتیب 14/57 و 75/25 درصد تعیین گردید. از نظر آماری، در روش PCR، ارتباط معنی‌داری بین آلودگی به کمپیلوباکتر در گربه‌های سالم و اسهالی وجود داشت؛ همچنین فاکتورهای سن، نژاد، تغذیه و روش زندگی، تفاوت معنی‌داری را نشان دادند (05/0>P)؛ اما فاکتور جنس تاثیر معنی‌داری در آلودگی به کمپیلوباکتر نداشت (05/0<P). در مجموع به‌دلیل حضور مکرر گونه‌های کمپیلوباکتر در مدفوع گربه‌ها، این اجرام می‌توانند به‌عنوان یک عامل مخاطره‌آمیز، برای سلامت عمومی نقش بازی کنند. بر این اساس، تست‌های دوره‌ای و جدا کردن گربه‌های اسهالی از دیگر حیوانات، به‌خصوص گربه‌هایی که از گوشت خام استفاده و در پناهگاه زندگی می-کنند، اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها