بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد ، ایران

3 استادیار دانشکده شیمی کاربردی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

بافت استخوان دارای ویژگی های ساختاری جذابی می باشد که به خصوص به علت ساختار ترکیبی استخوان می باشد که ترکیبی از هیدروکسی آپاتیت، کلاژن، مقدار کمی از پروتئوکلیکان ، پروتئین های غیر کلاژنه و آب می‌باشد. ساختار شیمایی ماده اولیه مورد استفاده، مخلوطی از پودر آلومینا و گرافیت است. آلومینا یک ساختار معدنی غیر اسیدی و غیر بازی است که از نظر تخلخل، جزء مواد نانو متخلخل طبقه بندی می شود. در بعضی از ساختارهای آن، نیمی از حجم به فضاهای متخلخل تعلق دارد. 15 قلاده سگ به طور تصادفی به سه گروه کنترل،گروه دریافت کننده غضروف اتوژنیک و گروه دریافت کننده آلومیناگرافت تقسیم شدند در سطح قدامی جانبی استخوان بازو برش زده شد . با کنار زدن پوست ، بافت هم بند و عضلات ، استخوان بازو نمایان شد و برش به طول1 سانتی متر و عرض 1 سانتی متر در بدنه ی استخوان بازو ایجاد و دار بست آلومینا-گرافیتی در نقیصه ایجاد شده قرار گرفت، در گروه دیگر غضروف اتوژنیک جداشده از قوس دنده ای در نقیصه ایجاد شده قرار داده شد و گروه کنترل هیچگونه ماده‌ای در نقیصه ایجاد شده قرار نگرفت. بین گروهای کنترل ، گروه درمانی با غضروف اتوژنیک وگروه آلومیناگرافیت در معیارهای ترمیم استخوان اختلاف معنی‌دار مشاهده گردید. استفاده از آلومینا گرافیت درمقایسه با غضروف دنده ای اتوژنیک میتواند باعث ترمیم سریعتر استخوان شود
کلمات کلیدی: نانو ساختار آلومینا-گرافیت، غضروف اتوژنیک، سگ، ترمیم استخوان

کلیدواژه‌ها