اثرات دان پلت شده در مقایسه با دان آردی بر شاخص تولید، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسیت، کیفیت و بار میکروبی بستر در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

2 دکترای علومی گروه تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

3 استاد گروه تغذیه دام، موسسه علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

    این آزمایش با هدف تأثیر شکل پلت و آردی جیره بر شاخص تولید، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسیت، کیفیت و بار میکروبی بستر جوجه‌های گوشتی با استفاده از سه جیره دان آردی (شاهد)، جیره دان پلت و دان آردی +پلت بر عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام شد.  آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار بـه مدت 42 روز اجرا شد.  صـفات مورد اندازه‌گیری شامل شاخص تولید گله، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسیت، درصد هماتوکریت، درصد رطوبت، مقدار ازت و بار میکروبی بستر بودند.  در مجموع کل دوره، بالاترین شاخص تولید را دان پلت و تیمار آردی+پلت داشتند.  نتایج صفات مورفولوژی روده نشان داد جیره دان پلت و پلت + آردی بیش­ترین نسبت طول پرز به عمق کریپت در ژژنوم را داشته و تیمار دان آردی کم­ترین میزان را داشت. نتایج حاصله نشان داد که بالا بودن نسبت پرزهای روده به عمق کریپت در ژژونوم حاصل از مصرف جیره تمام پلت و آردی+پلت موجب بهبود شاخص تولید در گله شده است. مصرف جیره‌های آردی و دان آردی +پلت در سه هفته ابتدایی، حساسیت به آسیت را به طور معنی‌داری کاهش داد و با افزایش طول دوره تغذیه از جیره پلت این شاخص افزایش داشت. تیمار آردی+پلت به همراه تیمار تمام آردی کم­ترین میزان درصد رطوبت و مقدار ازت بستر در داشته و در نتیجه بار میکروبی بستر در دان آردی + پلت در مقایسه با تیمار پلت کم­تر بود.  تیمار آردی+پلت از لحاظ شاخص آسیت، کمترین تعداد پرنده حساس به آسیت (62/32 درصد) و درصد هماتوکریت کم­تر (36 درصد) داشت.  مصرف جیره‌های آردی و دان آردی +پلت در نتیجه نهایی این که استفاده از تیمار دان آردی+ پلت، بالاترین شاخص تولید و مناسب‌ترین کیفیت بستر و کم­ترین شاخص آسیت و بار میکروبی بستر را نسبت به جیره تمام پلت در جوجه‌های گوشتی را داشت.

کلیدواژه‌ها