تأثیر سطوح مختلف پروتئین و جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن‌های میوژنیک در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

    این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین (20 و 24 درصد) و جایگزینی DL متیونین با L متیونین، بر بیان ژن‌های میوژنیک (آتروژین-1 و MYF-5) با اسفاده از تکنیک RT-qPCR در بلدرچین ژاپنی انجام شد.  این آزمایش به صورت فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و 15 قطعه بلدرچین در هر تکرار به اجرا در آمد.  تیمار اول شامل DL متیونین و پروتئین 20 درصد بوده که گروه کنترل ما بود.  تیمار دوم شامل L متیونین و پروتئین 24 درصد، همچنین تیمار سوم شامل L متیونین و پروتئین 20 درصد بوده و تیمار چهارم شامل DL متیونین و پروتئین 24 درصد بودند.  پس از 35 روز تغذیه و نگهداری بلدرچین­ها، به دنبال 8 ساعت گرسنگی، از هر تکرار 2 بلدرچین کشتار و قطعه‌ای از بافت ماهیچه سینه­ی آن­ها به همراه ازت مایع به آزمایشگاه منتقل و در دمای 80– سانتی­گراد ذخیره شدند.  پس از استخراج RNA کل، کیفیت آن اندازه­گیری گردید و برای تولید و سنتز cDNA مورد استفاده قرار گرفت.  در نهایت بیان ژن‌های آتروژین-1 و MYF-5 با استفاده از تکنیک Real-time qPCR ارزیابی شد.  در این روش ژن بتااکتین به عنوان ژن خانه­دار (منبع) جهت نرمال نمودن داده‌ها استفاده شد.  نتایج این آزمایش نشان داد که با کاهش سطح پروتئین از 24 درصد به 20 درصد  بیان ژن آتروژین-1 افزایش و بیان ژن MYF-5 کاهش پیدا کرده است.  به علاوه، جایگزینی DL متیونین با L متیونین تأثیری بر بیان ژن­های آتروژین-1 و MYF-5 ندارد.  نتایج بیان­کننده­ی این موضوع بود که می‌توان DL متیونین جیره را با L متیونین در جیره­ی بلدرچین ژاپنی جایگزین کرد و سطح پروتئین 24 درصد در جیره از 20 درصد مناسب­تر است.

کلیدواژه‌ها