کلیدواژه‌ها = باروری
ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با صفات بازدهی تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 104-115

10.22055/ivj.2020.206223.2193

فریده نروژ؛ عبداله میرزایی؛ حسن شریفی یزدی؛ ابوالفضل حاجی بمانی


بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 83-91

سید حسام الدین نقیبی رکنی؛ مرتضی ممویی؛ صالح طباطبایی؛ خلیل عالمی سعید