کلیدواژه‌ها = بروسلا
1. همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 114-120

سهیل یوسفی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد هادی سخاوتی