کلیدواژه‌ها = میکرو و ماکرومینرال ها
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-47

ناصر نوروزی؛ علی قلی رامین؛ سیامک عصری رضائی