اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور میاحی

بهداشت و بیماریهای طیور استاد بهداشت و بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

m_mayahiyahoo.com

سردبیر

دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلائی

علوم درمانگاهی استاد بیماریهای داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

mhajihscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر معصومه احمدی‌زاده

سم شناسی استاد سم شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

ahmadizadeh_majums.ac.ir

دکتر بهارک اختر دانش

بیماری های داخلی دام های کوچک استاد بیماری های داخلی دام های کوچک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

akhtardaneshuk.ac.ir

دکتر علی بنی آدم

جراحی دامپزشکی دانشیار جراحی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

abaniadamgmail.com

دکتر مهدی پورمهدی بروجنی

اپیدمیولوژی استاد اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

pourmahdimscu.ac.ir

دکتر عباس جلودار

ژنتیک ملکولی دانشیار ژنتیک ملکولی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

jolodarayahoo.com

دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلائی

بیماریهای داخلی دام‌های بزرگ استاد بیماریهای داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

mhajihscu.ac.ir

دکتر حسین حمیدی نجات

انگل شناسی استاد انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

hamidinejatyahoo.com

دکتر محمد راضی جلالی

کلینیکال پاتولوژی استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

jalali_mscu.ac.ir

دکتر رضا رنجبر

علوم تشریحی دانشیار علوم تشریحی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

rranjbarscu.ac.ir
09163111763

دکتر سیما شاهین دوران

بیماری های داخلی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه مهمت آکیف ترکیه

sahinduranmehmetakif.edu.tr

دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری

ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

masoudrsyahoo.com

دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره

بیوشیمی بالینی استاد بیوشیمی بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

pourkabrut.ac.ir

دکتر محمدکاظم غریب ناصری

فیزیولوژی استاد فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mgharibnaseriyahoo.com

دکتر مهری غفوریان بروجردنیا

ایمونولوژی استاد ایمونولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mehri_ghafourianyahoo.com

دکتر مسعود قربانپور نجف‌آبادی

میکروبیولوژی استاد میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

m.ghorbanpoorscu.ac.ir

دکتر گیتی کریم

کنترل و بهداشت مواد غذایی استاد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

gkarimut.ac.ir

دکتر راگونات کوهلی

جراحی دامپزشکی استاد جراحی و سردبیر مجله انجمن ملی علوم دامپزشکی هندوستان

rnkohligmail.com

دکتر حسن مروتی

بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

hmorovvatiut.ac.ir

دکتر ثریا نائم

انگل‌شناسی استاد انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

sorayanaemyahoo.com

دکتر حسین نجف زاده ورزی

فارماکولوژی استاد فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

najafzadehvarzigmail.com

دکتر فرهید همت زاده

ویروس‌شناسی دانشیار ویروس شناسی، دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا

farhid.hemmatzadehadelaide.edu.au

کارشناس نشریه

منا عباسی

روانشناسی بالینی کارشناس و صفحه آرا مجله دامپزشکی ایران، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

monaabasi59yahoo.com