دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 60، مهر 1397، صفحه 1-131 

مقاله پژوهشی

شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز

صفحه 5-13

10.22055/ivj.2018.78317.1878

محمد بهاریه؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ بهمن مصلی نژاد؛ داریوش غریبی


تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 69-78

10.22055/ivj.2017.78000.1875

مهرداد مدیرصانعی؛ زهراسادات رحیمی؛ بهزاد منصوری؛ محمد رضائیان؛ محسن فرخوی؛ ژیلا هنرزاد