دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 56، آذر 1396، صفحه 1-142 
تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز

صفحه 75-85

10.22055/ivj.2017.53716.1733

داریوش غریبی؛ مسعود قربانپور؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ زهره محمودی کوهی


گزارش موردی

رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین

صفحه 122-130

10.22055/ivj.2017.60699.1797

مرتضی گرجی دوز؛ مرتضی عبداللهی؛ مصطفی عبداللهی