دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تیر 1396، صفحه 1-129 
اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی

صفحه 13-21

10.22055/ivj.2017.30765.1564

ثریا رئیسی ده کهنه؛ مرتضی ممویی؛ صالح طباطبایی؛ جمال فیاضی؛ سیدحسام نقیبی رکنی


مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus)

صفحه 78-85

10.22055/ivj.2017.48094.1694

حسن مروتی؛ سلمان سلطانی؛ محمد تقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی


گزارش موردی

گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان

صفحه 112-116

10.22055/ivj.2017.31772.1574

سید حسام الدین نقیبی رکنی؛ مهرزاد مصباح؛ محمد حسین راضی جلالی؛ صالح طباطبایی