دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 50، اردیبهشت 1395، صفحه 1-135 

مقاله پژوهشی

تعیین الگوی پروتئینی جدایه های یرسینیا راکری بدست آمده از برخی مزارع قزل آلای پرورشی

صفحه 5-12

10.22055/ivj.2016.14696

نسترن بهادری؛ مهدی سلطانی؛ مهناز فرهمند؛ سمیرا محمدیان؛ الهه سلطانی


مطالعه مورفولوژی و مورفومتری قلب در جنین گوسفند

صفحه 13-22

10.22055/ivj.2016.14701

محمود خاکساری مهابادی؛ سلماز انصاری منوچهرآبادی؛ کاوه خزائیل؛ رضا رنجبر


ردیابی ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های گوشتی استان خوزستان

صفحه 23-29

10.22055/ivj.2016.14702

سمیه دیباوند؛ منصور میاحی؛ عبدالحمید شوشتری؛ مسعودرضا صیفی؛ رمضانعلی جعفری


وِیژگی های کالبدشناسی رباط های مفصل مچ پای گاومیش رودخانه ای خوزستان

صفحه 108-117

10.22055/ivj.2016.14711

جمال نوری نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ یزدان مظاهری؛ علی محمد کرمی