دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 66، خرداد 1399، صفحه 1-135 
درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی با عصاره ی اتانولی بره موم در بز

صفحه 105-113

10.22055/ivj.2019.149959.2073

وحید نجارنژاد؛ قادر جلیل زاده امین؛ عبدالغفار اونق؛ کامیار اسلامی اسلامی میلانی؛ علی اصغر تهرانی