شناسایی و انالیز فیلوژنتیک ویروس آنفلوانزا پرندگان تحت‌تیپ H4N2 جدا شده از اردک های بومی در بازارهای فروش پرندگان زنده استان‌‌های شمالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه رازی

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد واحد کرج

10.22055/ivj.2022.338594.2460

چکیده

ویروس آنفلوانزا پرندگان تحت‌تیپ H4 یکی از شایع‌ترین و مسری‌ترین ویروس‌های آلوده کننده‌ی پرندگان آبزی بومی محسوب می‌شوند. اردک‌های بومی یکی از مخازن تحت گونه‌های مختلف ویروس آنفلوانزای پرندگان بوده و می‌توانند در اشاعه‌ی این بیماری نقش مهمی داشته باشند. بازارهای فروش پرندگان زنده مکان مناسبی برای انتشار و انتقال ویروس آنفلوانزا در بین پرندگان محسوب می‌شوند. هدف از این مطالعه شناسایی و آنالیز فیلوژنتیک ژن‌های HA و NA ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت‌تیپ H4N2، جدا شده از اردک‌های بومی از بازارهای فروش پرندگان زنده در ایران بود. از 962 سواب کلواک جمع آوری شده از اردک‌های بومی دو جدایه H4N2 شناسایی و ژن HA و NA آن‌‌ها مورد تعیین توالی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک قرار گرفت. جدایه‌های این مطالعه از نوع ویروس آنفلوانزا با حدت پائین LPAI بودند. آنالیز فیلوژنتیک ژن HA دو جدایه‌ی این مطالعه همسانی بالایی(97درصد) با ویروس آنفلوانزا تحت‌تیپ H4N6 جدا شده از اردک‌های بومی در گرجستان را نشان داد. جایگاه کلیواژ ژن HA در هر دو جدایه‌ی این مطالعه “PEKASR/ GLF” و درجایگاه 348 -338 واقع شده بود. ژن NA دو جدایه‌ی این مطالعه شباهت (98-95درصد)با ژن‌های N2 ویروس‌های آنفلوانزا داشت. در این مطالعه ویروس آنفلوانزا تحت‌تیپ H4 برای اولین بار از اردک‌های بومی در ایران شناسایی و مورد آنالیز فیلوژنتیک قرار گرفت. باتوجه به یافته‌های این مطالعه، پایش مداوم پرندگان عرضه شده در بازارها از نظر ویروس‌های آنفلوانزا به منظور آگاهی و شناسایی ویروس‌های آنفلوانزای در گردش و تغییرات ایجاد شده در ویروس‌ها و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه مناسب به خصوص در فصل‌های پرخطر به منظور کنترل بیماری در بازار‌های کشور ضروری است.

کلیدواژه‌ها