کلیدواژه‌ها = قلب
بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-14

10.22055/ivj.2020.225021.2245

زلیخا آتابای؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی؛ اعظم یزدانی


مطالعه آناتومی سوراخ بیضی قلب جنین های شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 100-105

10.22055/ivj.2020.188833.2144

رضا رنجبر؛ محمد محسن محمدی فتح آباد؛ سعید دهقان فراشاه


ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 44-51

10.22055/ivj.2018.78589.1881

فریدون صابری افشار؛ علی بنی آدم؛ حسین نجف زاده ورزی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ روح الله کرم پور


مطالعه مورفولوژی و مورفومتری قلب در جنین گوسفند

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 13-22

10.22055/ivj.2016.14701

محمود خاکساری مهابادی؛ سلماز انصاری منوچهرآبادی؛ کاوه خزائیل؛ رضا رنجبر