کلیدواژه‌ها = جنین
مطالعه آناتومی سوراخ بیضی قلب جنین های شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 100-105

10.22055/ivj.2020.188833.2144

رضا رنجبر؛ محمد محسن محمدی فتح آباد؛ سعید دهقان فراشاه


مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-30

10.22055/ivj.2017.89720.1927

کاوه خزاییل؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ بهنام یزدان جو


مطالعه مورفولوژی و مورفومتری قلب در جنین گوسفند

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 13-22

10.22055/ivj.2016.14701

محمود خاکساری مهابادی؛ سلماز انصاری منوچهرآبادی؛ کاوه خزائیل؛ رضا رنجبر