کلیدواژه‌ها = نانوکیتوزان
بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 53-65

10.22055/ivj.2016.14705

مجتبی علیشاهی؛ مانا سعیدی منش؛ مهرزاد مصباح؛ مهدی زارعی


اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر کاهش تحمل اسیدی لیستریا مونوسایتوژنز

دوره 11، شماره 3، آبان 1394، صفحه 56-66

10.22055/ivj.2015.11589

مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ زهرا کشاورز