کلیدواژه‌ها = فراسنجه های خونی
بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه ای و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربی

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 58-68

10.22055/ivj.2016.38441

مکیه عبادی؛ طاهره محمدابادی؛ صالح طباطبایی؛ مرتضی چاجی؛ خلیل میرزاده


تأثیر روشهای مختلف تولک بری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذار

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 78-87

10.22055/ivj.2016.14707

زینب مرادپور؛ سمیه سالاری؛ محمد رضا قربانی؛ محسن ساری