کلیدواژه‌ها = کبد
بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-14

10.22055/ivj.2020.225021.2245

زلیخا آتابای؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی؛ اعظم یزدانی


آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی

دوره 11، شماره 3، آبان 1394، صفحه 17-26

10.22055/ivj.2015.11583

جواد جمشیدیان؛ حسینعلی عرب؛ غلامرضا نیکبخت؛ فرهنگ ساسانی؛ امیر افخمی