کلیدواژه‌ها = PCR-RFLP
بررسی چندشکلی ناحیه اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین برخی توده های مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 22-28

10.22055/ivj.2017.43262.1632

سعید رضایی یزدآبادی؛ هدایت اله روشنفکر؛ محمدتقی نصیربیگی؛ جمال فیاضی


تفکیک دو سویه تجاری ماهی قزل آلای ایرانی و فرانسوی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 5-11

10.22055/ivj.2016.13011

سمیه ایرجی؛ رامین مناف فر؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ صمد زارع


بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 13-19

سارا امیری؛ قدرت الله محمدی؛ عباس جلودار؛ سعد گورانی نژاد؛ زینب شفیعیان