کلیدواژه‌ها = RT-PCR
مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 29-39

مهدی سلطانی؛ شقایق روح الهی؛ اشکان زرگر؛ کاظم عبدی؛ سمیرا محمدیان؛ امرا... قاجاری


شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1392، صفحه 24-33

عباس جلودار؛ علیرضا مسعودی؛ سعید مهرزادی؛ عاطفه داوودی