نویسنده = ناصر شمس اسفندآبادی
ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 52-62

10.22055/ivj.2022.355231.2487

علی کدیور؛ نجمه داودیان؛ راضیه الهی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ روح الله دهقانی تفتی؛ حبیب الله رشیدزاده؛ محمدجواد بهزادی شهر بابک؛ تقی تکتاز


متابولیت های انرژی در طول فاز انتقالی و اندومتریت بالینی در گاوشیری

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 108-113

10.22055/ivj.2021.304100.2397

امید قاسمی؛ فرید براتی؛ عبدالناصر محبی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ تقی تکتاز