نویسنده = عباس اکبری شریف
تعداد مقالات: 1
1. اثر توأم و جداگانه ی دو گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه های تولید مثلی در میش های نژاد زندی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 98-104

مهدی لطفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارعشحنه؛ مهدی ژندی؛ عباس اکبری شریف