نویسنده = سید شهرام شکرفروش
مقایسه دو روش پایش بقایای آنتی بیوتیک در لاشه جوجه های گوشتی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-15

10.22055/ivj.2020.212004.2214

سارا بصیری؛ کرامت اساسی؛ حمیدرضا هاشمی تبار؛ سعید خالدیان؛ سید شهرام شکرفروش


بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-14

10.22055/ivj.2019.161346.2101

بهاره ایزدی؛ مهدی محبی فانی؛ سعید حسین زاده؛ سید شهرام شکرفروش؛ آریا رسولی؛ سعید نظیفی