نویسنده = رضا رنجبر
مطالعه آناتومی سوراخ بیضی قلب جنین های شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 100-105

10.22055/ivj.2020.188833.2144

رضا رنجبر؛ محمد محسن محمدی فتح آباد؛ سعید دهقان فراشاه


روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز

دوره 13، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 67-73

10.22055/ivj.2017.53539.1730

سید مرتضی قاضی؛ رضا رنجبر؛ محمود خاکساری مهابادی