نویسنده = فاطمه پیکان حیرتی
تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 83-93

مرضیه عروجعلی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ نصراله محبوبی صوفیانی