نویسنده = سید مصطفی پیغمبری
بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-14

10.22055/ivj.2020.225021.2245

زلیخا آتابای؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی؛ اعظم یزدانی