نویسنده = کاظم عبدی
مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 29-39

مهدی سلطانی؛ شقایق روح الهی؛ اشکان زرگر؛ کاظم عبدی؛ سمیرا محمدیان؛ امرا... قاجاری