نویسنده = مهدی سلطانی
مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 29-39

مهدی سلطانی؛ شقایق روح الهی؛ اشکان زرگر؛ کاظم عبدی؛ سمیرا محمدیان؛ امرا... قاجاری


مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 59-67

مهدی سلطانی؛ شلاله موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ شفیق شفیعی؛ پولین شهره؛ سمیرا محمدیان