نویسنده = محمدرضا قربانی
اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه‏ های بیوشیمیایی خون و خصوصیات استخوان درشت‏ نی مرغان تخمگذار

دوره 12، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 31-41

10.22055/ivj.2017.43013

محمدرضا جمالی؛ محمدرضا قربانی؛ احمد طاطار؛ سمیه سالاری؛ مرتضی چاجی


تأثیر روشهای مختلف تولک بری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذار

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 78-87

10.22055/ivj.2016.14707

زینب مرادپور؛ سمیه سالاری؛ محمد رضا قربانی؛ محسن ساری


تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 88-97

محمدرضا قربانی؛ محمد بوجارپور؛ منصور میاحی؛ جمال فیاضی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ سید صالح طباطبایی