نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب الکترولیز‌شده بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 48-54]
 • آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • آمونیاک بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • آنزیم بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]
 • آنزیم تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]
 • آنزیم آنتی اکسیدان اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • آنزیم‏ های کبدی مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 79-88]

ا

 • اپیدمیولوژی شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • ارزیابی بیولوژیکی ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • ارلیشیوز شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • اسب تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان‌های بالغ عربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 5-13]
 • اسب اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]
 • اسپرم بز اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • اسپکتروفتومتری اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]
 • استافیلوکوکوس اورئوس تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 5-13]
 • استافیلوکوکوس اورئوس تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • استخوان ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • استرپتوکوکوس C و D جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استرپتوکوکوس های گروه C و D (غیرانتروکوکی) در برخی پرندگان با روش های کشت و PCR [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 89-96]
 • استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس تشخیص استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس با به کارگیری تکنیک PCR و با استفاده از ژن 18S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-101]
 • اشرشیاکلی طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 89-96]
 • اشریشیاکلی بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 48-54]
 • اشریشیاکولای جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • انتروتوکسین تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 5-13]
 • انجماد پذیری اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • انروفلوکساسین اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]
 • اهواز شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • اوی باکتریوم پاراگالیناروم محافظت کنندگی واکسن کریزای عفونی ماکیان در مقابل یک جدایه بومی اوی باکتریوم پاراگالینارم ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 96-105]
 • ایران شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 121-125]
 • ایران بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]
 • ایران محافظت کنندگی واکسن کریزای عفونی ماکیان در مقابل یک جدایه بومی اوی باکتریوم پاراگالینارم ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 96-105]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 39-46]
 • اینتروکوکوس فاسیوم اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص‌های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-38]
 • اینولین اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص‌های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-38]

ب

 • بازگشت از بیهوشی ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • بایوفلاک مقایسه کیفیت آب در سیستم پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش بایوفلاک با سطوح مختلف ملاس نیشکر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 28-40]
 • بتائین اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 22-28]
 • برگ توت سفید اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 13-20]
 • بره اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]
 • بروسلا همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 114-120]
 • بروسلا ابورتوس اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 22-28]
 • بز بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 112-119]
 • بلدرچین اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • بورس فابریسیوس بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 77-86]
 • بیان تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 94-103]
 • بیان ژن همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 114-120]
 • بی حسی اپیدورال خلفی مقایسه بی‌حسی اپیدورال خلفی با لیدوکائین، لیدوکائین-وراپامیل و وراپامیل در گوساله گاومیش [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 14-21]
 • بیوتایپینگ تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]

پ

 • پاراتوبرکلوز شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-61]
 • پاسخ ایمنی همورال اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 22-28]
 • پختن غلات تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان‌های بالغ عربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 5-13]
 • پرزهای روده اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 13-20]
 • پرندگان مهاجر بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 81-88]
 • پرنده قفسی جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استرپتوکوکوس های گروه C و D (غیرانتروکوکی) در برخی پرندگان با روش های کشت و PCR [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 89-96]
 • پروبیوتیک بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]
 • پروبیوتیک تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • پروپوفول ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • پروتئین جیره تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • پروتئین خونی تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 80-93]
 • پروتئین نوترکیب p24 طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 89-96]
 • پروتئین نوکلئوکپسید تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 94-103]
 • پرورش متراکم ماهی مقایسه کیفیت آب در سیستم پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش بایوفلاک با سطوح مختلف ملاس نیشکر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 28-40]
 • پریاخته بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 58-67]
 • پمپ سدیم – پتاسیم بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 39-46]
 • پوسته ذرت مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 79-88]
 • پیش فرآوری تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]

ت

 • تابلو خونی تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 80-93]
 • تجویز خوراکی اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]
 • تخم‌مرغ نطفه‌دار بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 48-54]
 • ترئونین اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • تراکم گله تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • ترتیب خوراک‌دهی تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان‌های بالغ عربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 5-13]
 • تعیین تیپ تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 42-49]
 • تکامل ماکروسکوپیک مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 21-30]
 • تک یاخته بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 58-67]
 • تلیسه ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت‌های پستانی و تولید شیر در تلیسه‌های نژاد هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • تنش فیزیولوژیک بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 77-86]
 • تنش محیطی اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص‌های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-38]
 • توکسمی آبستنی ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • تولید شیر ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت‌های پستانی و تولید شیر در تلیسه‌های نژاد هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]

ج

 • جنستئین تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]
 • جنین مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 21-30]
 • جوجه گوشتی تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • جوجه گوشتی تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 42-49]
 • جوجه گوشتی ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • جوجه های گوشتی تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • جیوه مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]

چ

 • چندشکلی بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]

خ

 • خوزستان بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]
 • خوزستان ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • خون بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 47-57]
 • خون شناسی اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]

د

 • دستگاه پتانسیومتری مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • دوره انتقال اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • دوره خشکی ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت‌های پستانی و تولید شیر در تلیسه‌های نژاد هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • دوکساپرام ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • دی کلسیم فسفات ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]

ذ

 • ذرت تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]

ر

 • راندمان لاشه اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • رودخانه فهلیان بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 58-67]
 • روده باریک اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • ریخت شناسی اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]

ز

 • زبان آبی بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 112-119]
 • زمان تعادل اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • زیره سیاه اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]

ژ

 • ژن بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]
 • ژن 18S rRNAو استان کردستان تشخیص استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس با به کارگیری تکنیک PCR و با استفاده از ژن 18S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-101]
 • ژن iss جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • ژن iucD جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • ژنtsh جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • ژن tst تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]

س

 • سرب مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • سرب بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]
 • سرولوژی شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • سرولوژی بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 112-119]
 • سگ ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • سگ شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • سیتوکروم اکسیداز بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]
 • سیستم ایمنی تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]

ش

 • شاخص‌های بیوشیمیایی بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • شاخص های بیوشیمیایی تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]
 • شیردان اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]
 • شیر ورم پستانی تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 5-13]

ص

 • صفات رشد بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]

ع

 • عسل مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • عصاره خرفه تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • عقرب بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]
 • عملکرد تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • عملکرد تولید ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • عملکرد رشد اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • عنصر روی اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]

غ

 • غاز بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]

ف

 • فایتوژنیک تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • فراسنجه‏ های خونی مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 79-88]
 • فیبر نامحلول مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 79-88]
 • فیتات تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]
 • فیلوژنیک بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]

ق

 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]

ک

 • کادمیوم مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • کاسپاز 3 بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 77-86]
 • کبک شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 121-125]
 • کپور معمولی مقایسه کیفیت آب در سیستم پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش بایوفلاک با سطوح مختلف ملاس نیشکر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 28-40]
 • کپور معمولی (Cyprinus carpio) بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • کروم بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 77-86]
 • کریزای عفونی محافظت کنندگی واکسن کریزای عفونی ماکیان در مقابل یک جدایه بومی اوی باکتریوم پاراگالینارم ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 96-105]
 • کلی باسیلوز جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • کلی‌سپتی‌سمی تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 80-93]
 • کلیه بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 39-46]
 • کنجاله سویا تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]
 • کیفیت آب مقایسه کیفیت آب در سیستم پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش بایوفلاک با سطوح مختلف ملاس نیشکر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 28-40]
 • کیفیت گامت تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]

گ

 • گاو شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-61]
 • گاو اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • گره‌های لنفی مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 21-30]
 • گلوتامین اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • گوساله‌ تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 80-93]
 • گوساله گاومیش مقایسه بی‌حسی اپیدورال خلفی با لیدوکائین، لیدوکائین-وراپامیل و وراپامیل در گوساله گاومیش [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 14-21]
 • گوسفند بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 112-119]
 • گوسفند مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 21-30]
 • گوسفند عربی ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]

ل

 • لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]
 • لسیتین سویا اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • لیپید بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 47-57]
 • لیدوکائین مقایسه بی‌حسی اپیدورال خلفی با لیدوکائین، لیدوکائین-وراپامیل و وراپامیل در گوساله گاومیش [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 14-21]

م

 • ماکیان گوشتی اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 13-20]
 • ماهی بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 58-67]
 • ماهی بنی اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص‌های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-38]
 • ماهی قرمز تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]
 • مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-61]
 • متابولیت‌های خونی اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • متانوموویروس پرندگان تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 42-49]
 • مزوبوتوس اپئوس بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]
 • مس بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 47-57]
 • مسمومیت آبستنی بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 47-57]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استرپتوکوکوس های گروه C و D (غیرانتروکوکی) در برخی پرندگان با روش های کشت و PCR [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 89-96]
 • مقاومت به انسولین تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان‌های بالغ عربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 5-13]
 • ملاس نیشکر مقایسه کیفیت آب در سیستم پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش بایوفلاک با سطوح مختلف ملاس نیشکر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 28-40]
 • مورفولوژی اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 13-20]
 • مورفولوژی مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 21-30]
 • موش اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 22-28]
 • میش قزل بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 47-57]

ن

 • نشان گر بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]
 • نفرون بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 39-46]
 • نیتریت بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]

و

 • واکنش زنجیره ای پلیمراز تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 5-13]
 • واکنش زنجیرهای پلی مراز معکوس بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 81-88]
 • وراپامیل مقایسه بی‌حسی اپیدورال خلفی با لیدوکائین، لیدوکائین-وراپامیل و وراپامیل در گوساله گاومیش [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 14-21]
 • ورم پستان ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت‌های پستانی و تولید شیر در تلیسه‌های نژاد هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • ویتامین E اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • ویروس برونشیت عفونی طیور تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 94-103]
 • ویروس لکوز گاوی (BLV) طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 89-96]
 • ویروس نیوکاسل بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 81-88]

ه

 • هایپوکلسمی ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • هایپوگلایسمی ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • همدان شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-61]
 • همسانه سازی همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 114-120]
 • هورمون جنسی اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • هورمون های استروئیدی تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]
 • هیستوپاتولوژی شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 121-125]
 • هیستومونیاز شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 121-125]