نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسپرژیلوس مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • آسیت تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • آفلاتوکسین مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • آکواریوم بررسی تأثیر متقابل فیلتراسیون (فیلتر کربن‏، زئولیت و فیلتراسیون ساده) و تراکم ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) بر میزان رشد و مواد نیتروژنی آب [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-23]
 • آلوئه‌ورا اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • آنتی بیوفین اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]
 • آنتی بیوگرام بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • آنزیم های آنتی اکسیدانی اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]

ا

 • ارومیه بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • اسانس رزماری تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]
 • اسپرس اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • اسپرم اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]
 • اسپرم اپیدیدیمی تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 5-12]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 9-18]
 • استان ایلام رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-114]
 • استرپتوکوکوزیس مقایسه تأثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 28-42]
 • اسید چرب سنتاز بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • اشریشیاکلی بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • افزایش ماندگاری تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]
 • التیام زخم ارزیابی هیستوپاتولوژی عصار ه ی گرده ی گیاه لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت در موش سوری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 98-108]
 • الکتروکاردیوگرافی بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 91-97]
 • الگوهای هیستوپاتولوژی بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات پوستی غیر توموری در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-55]
 • انتروتوکسینA بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 9-18]
 • اهواز تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • اهواز تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 75-85]
 • اهواز تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 5-8]
 • ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس ااثرات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis) پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات فسفات کلسیم بر پاسخ های ایمونولوژیکی مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 38-47]
 • ایمنوگلوبولین مقایسه سنجش ایمنوگلوبولین تام با استفاده از دو روش کدورت سنجی و رسوبی در ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 24-31]
 • ایمنی مخاطی ااثرات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis) پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات فسفات کلسیم بر پاسخ های ایمونولوژیکی مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 38-47]
 • اینولین اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]

ب

 • بتائین بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • بروسلوز مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • بنسرخ تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • بیاح مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 74-85]
 • بیان ژن بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]

پ

 • پروتئین نوترکیب G1 طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی ‏دوام گاوی در سلول ‏های جنینی کلیه انسان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • پروفایل اسیدهای چرب شیر اثر سطوح مختلف موننسین در جیره دارای سویای اکسترود شده روی تولید، ترکیب و پروفایل اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 5-14]
 • پرولاکتین بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]
 • پلنگ ایرانی مطالعه هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • پوست سبز گردو اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 86-95]
 • پوشش دهی تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]
 • پیاز اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]
 • پیکا رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 122-130]

ت

 • تانن اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • تبریز بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز با روشهای ایمونوبلاتینگ [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-52]
 • تترایدوتیرونین مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 74-85]
 • ترئونین تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • ترامادول ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • ترایکوفایتون منتاگروفایتیس تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • تریپتوفان تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • تری یدوتیرونین مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 74-85]
 • تست ثبوت مکمل رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-114]
 • تست کدورت سنجی و رسوبی مقایسه سنجش ایمنوگلوبولین تام با استفاده از دو روش کدورت سنجی و رسوبی در ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 24-31]
 • تستوسترون تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • تشخیص مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • تفاله‌ی سیب مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • تکنیک جدید استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • تنش حرارتی بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • تنوع ژنتیکی تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • توکسوپلاسموزیس بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز با روشهای ایمونوبلاتینگ [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-52]
 • تولید گاز اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • تیلریا اکوئی تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 5-8]
 • تیوپنتال اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 92-99]

ج

 • جفت اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 52-60]
 • جمعیت میکروبی اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • جنین بز روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 67-73]
 • جوجه‌گوشتی اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 86-95]
 • جوجه گوشتی تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • جوجه های گوشتی اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]

چ

 • چند شکلی بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]

ح

 • حساسیت ضد قارچی تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]

خ

 • خرگوش ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • خوزستان گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 112-116]

د

 • درماتوفیت تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • دیابت اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]

ذ

 • ذیل نلسون مقایسه روش‌های الایزا، PCR و رنگ‌آمیزی ذیل نلسون مخاط رکتوم در تشخیص عفونت مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]

ر

 • رادیوگرافی ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • رباط صلیبی استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • رقیق‏ کننده تریس اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]

ز

 • زایموگرافی بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • زنبور عسل گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 112-116]

ژ

 • ژله رویال اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]
 • ژن بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]
 • ژن گرلین بررسی چندشکلی ناحیه اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین برخی توده های مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 22-28]
 • ژنوتیپ تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 75-85]

س

 • سایتوتوکسیسیتی بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • ستون مهره‌ای روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 67-73]
 • سرولوژی مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • سرولوژی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز با روشهای ایمونوبلاتینگ [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-52]
 • سگ تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • سگ استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • سگ بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات پوستی غیر توموری در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-55]
 • سگ تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 5-8]
 • سگ ماده اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 92-99]
 • سل لاین TLI مقایسه تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 32-42]
 • سل لاین Vero مقایسه تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 32-42]
 • سلول فیبروبلاست بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • سولفادیازین بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • سویه مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی جوجه‌ی گوشتی در ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 100-108]
 • سیستم ایمنی تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • سیستم ایمنی اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 86-95]
 • سیکلودکسترین تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 5-12]
 • سیکلوفسفامید اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 52-60]

ش

 • شاخص کارایی تولید مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی جوجه‌ی گوشتی در ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 100-108]
 • شاخص های رشد و ایمنی مقایسه تأثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 28-42]
 • شکنندگی گلبول‌های قرمز اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • شمارش باکتریهای اسید لاکتیک اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]
 • شیشه‌ای شدن تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 5-12]

ض

 • ضایعات پوست بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات پوستی غیر توموری در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-55]

ط

 • طحال مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 78-85]

ع

 • عصاره برگ انجیر بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • عصاره ی آویشن اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]
 • عصاره‌ی الکلی سارگاسوم تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • عقرب‏ اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • عمل آوری ‌ اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • عملکرد تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • عملکرد جوجه های گوشتی مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی جوجه‌ی گوشتی در ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 100-108]

ف

 • فاشیا لاتا استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • فاکتورهای خونی تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • فاکتورهای خونی اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]
 • فاکتورهای فارماکوکینتیک اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 92-99]
 • فراسنجه‏ های کیفی اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]
 • فرمول مهره‌ای روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 67-73]
 • فسفر بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 58-68]
 • فصل تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • فنیل بوتازون اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 92-99]
 • فوق‌کلیه اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • فیلتراسیون بررسی تأثیر متقابل فیلتراسیون (فیلتر کربن‏، زئولیت و فیلتراسیون ساده) و تراکم ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) بر میزان رشد و مواد نیتروژنی آب [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-23]
 • فیلتر کربن بررسی تأثیر متقابل فیلتراسیون (فیلتر کربن‏، زئولیت و فیلتراسیون ساده) و تراکم ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) بر میزان رشد و مواد نیتروژنی آب [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-23]
 • فیله مرغ تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]

ق

 • قاطر رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-114]
 • قزل آلای رنگین کمان ااثرات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis) پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات فسفات کلسیم بر پاسخ های ایمونولوژیکی مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 38-47]
 • قزل آلای رنگین کمان مقایسه تأثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 28-42]
 • قوچ عربی اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]

ک

 • کاروتنوئید تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • کپور معمولی مقایسه سنجش ایمنوگلوبولین تام با استفاده از دو روش کدورت سنجی و رسوبی در ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 24-31]
 • کرچی بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]
 • کشت سلول مقایسه تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 32-42]
 • کلستریدیوم پرفرینجنس تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 75-85]
 • کلسیم بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 58-68]
 • کمبود آهن رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 122-130]
 • کم خونی رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 122-130]
 • کیتوزان تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]

گ

 • گاو مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • گاو بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 58-68]
 • گاومیش مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • گاومیش بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 91-97]
 • گربه تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 5-12]
 • گوساله‌های شیرخوار رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 122-130]
 • گوسفند تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 75-85]
 • گوسفند بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز با روشهای ایمونوبلاتینگ [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-52]
 • گیاه لوئی ارزیابی هیستوپاتولوژی عصار ه ی گرده ی گیاه لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت در موش سوری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 98-108]

ل

 • لاکتوباسیلوس رامنوسوس بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 9-18]

م

 • ماهی ماکرو تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • ماهی ماکرو بررسی تأثیر متقابل فیلتراسیون (فیلتر کربن‏، زئولیت و فیلتراسیون ساده) و تراکم ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) بر میزان رشد و مواد نیتروژنی آب [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-23]
 • مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس مقایسه روش‌های الایزا، PCR و رنگ‌آمیزی ذیل نلسون مخاط رکتوم در تشخیص عفونت مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]
 • متالوپروتئینازها بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • متامیزول ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • مجموعه QRS بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 91-97]
 • محتوای عضلانی مطالعه هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • محور هیپوفیز-تیروئید مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 74-85]
 • مرزه اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]
 • مرغ بومی بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]
 • مرغ بومی خوزستان بررسی چندشکلی ناحیه اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین برخی توده های مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 22-28]
 • مرغ تخم‌گذار بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • مری مطالعه هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • مسنا اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 52-60]
 • مشمشه رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-114]
 • مگس Calliphoridae گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 112-116]
 • ملانوماکروفاژ مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 78-85]
 • منیزیوم بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 58-68]
 • مواد نیتروژنی بررسی تأثیر متقابل فیلتراسیون (فیلتر کربن‏، زئولیت و فیلتراسیون ساده) و تراکم ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) بر میزان رشد و مواد نیتروژنی آب [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-23]
 • موش سوری ارزیابی هیستوپاتولوژی عصار ه ی گرده ی گیاه لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت در موش سوری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 98-108]
 • موش‌صحرایی اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • موش صحرایی اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 52-60]
 • موننسین اثر سطوح مختلف موننسین در جیره دارای سویای اکسترود شده روی تولید، ترکیب و پروفایل اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 5-14]
 • میازیس گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 112-116]
 • میش ماهی مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 78-85]

ن

 • نئوسپورا کنینوم مقایسه تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 32-42]
 • نانوذرات نقره مقایسه سنجش ایمنوگلوبولین تام با استفاده از دو روش کدورت سنجی و رسوبی در ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 24-31]
 • نخاع شوکی روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 67-73]

و

 • واکسن ااثرات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis) پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات فسفات کلسیم بر پاسخ های ایمونولوژیکی مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 38-47]
 • واکسن مقایسه تأثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 28-42]
 • واکسن DNA طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی ‏دوام گاوی در سلول ‏های جنینی کلیه انسان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 5-8]
 • ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی (BEFV) طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی ‏دوام گاوی در سلول ‏های جنینی کلیه انسان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]

ه

 • هموگرام اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • همی‌اسکورپیوس لپتوروس اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • هیپوکلسمی بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 58-68]
 • هیستوپاتولوژی ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • هیستوشیمی مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 78-85]
 • هیستومورفولوژی مطالعه هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • هیستومورفومتری اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 52-60]
 • هیستومورفومتری اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]

ی

 • یون مقایسه روش‌های الایزا، PCR و رنگ‌آمیزی ذیل نلسون مخاط رکتوم در تشخیص عفونت مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]