نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • آبستنی بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 71-77]
 • آبشش بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • آرد سویا تأثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 43-53]
 • آرگولوس فولیاسوس آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 89-103]
 • آزمایش تورم هیپواسموتیک بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • آسیب شناسی بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • آلبومین گاوی اثر آلبومین گاوی بر ویژگی‌های کیفی مایع منی بز مهابادی پس از فرایند انجماد و یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 113-121]
 • آلفامیون مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]
 • آلوئه ورا بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه آلوئه ورا در ترمیم زخم ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 105-112]
 • آنجل بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]

ا

 • اپیدرم مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 63-68]
 • اراک جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • اسانس میخک اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 81-88]
 • اسب عرب بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 71-77]
 • اسب عرب اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 78-87]
 • اسپرم‌های منجمد گاوی بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]
 • استخرهای پرورشی بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • اسهال بررسی مقایسه¬ای تغییرات الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم سگ¬های مبتلا به آنتریت پاروویروسی و کروناویروسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 5-10]
 • اسید استیک اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 44-54]
 • اسیدیته بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • اکسی¬توسین ارزیابی بهبود درصد آبستنی در میش¬های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون¬های eCG و اکسی¬توسین [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 76-84]
 • القاء فحلی اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • الکتروفورز پروتئین¬های سرم بررسی مقایسه¬ای تغییرات الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم سگ¬های مبتلا به آنتریت پاروویروسی و کروناویروسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 5-10]
 • الیزا شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]
 • امپدانس بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • انتروتوکسین بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]
 • انسولین اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • انگل خارجی بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 95-102]
 • اهواز شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]
 • اهواز تیلریوز اسبی در دو رأس مادیان اصیل عرب در شهرستان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 103-108]
 • اهواز بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • اوره اثر کم کاری تجربی تیروئید بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • اولتراسونوگرافی بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 17-23]
 • ایران شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • ایران مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • ایران بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]
 • ایران بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار منطقه قوچان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 62-68]
 • ایزوسموتیک مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • ایزوفلاون مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • ایمنی مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 25-35]

ب

 • بارتونلا هنسله مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • بار میکروبی بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • بافت بیضه مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 78-87]
 • بروسلوز بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • بز مهابادی اثر آلبومین گاوی بر ویژگی‌های کیفی مایع منی بز مهابادی پس از فرایند انجماد و یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 113-121]
 • بندر خمیر ردیابی زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان شورت و زمین کن در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 64-75]
 • بندر لافت ردیابی زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان شورت و زمین کن در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 64-75]
 • بیماری خراش گربه مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • بیهوشی اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 81-88]
 • بیومین مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]

پ

 • پاتولوژی بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • پارامترهای خونی تأثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 43-53]
 • پارامترهای هماتولوژیک اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 78-87]
 • پاروویروس سگ¬ها بررسی مقایسه¬ای تغییرات الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم سگ¬های مبتلا به آنتریت پاروویروسی و کروناویروسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 5-10]
 • پاسخ ایمنی مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]
 • پاسخ‌های ایمنی اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • پروبیوتیک مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 25-35]
 • پروتئین مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • پروتئین بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 71-77]
 • پروستات بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 17-23]
 • پروستات مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]
 • پروفیل یونی تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • پنومونی بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • پوست بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]

ت

 • تاس‌ماهی سیبری اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • تالاب انزلی بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 95-102]
 • تالاب چغاخور آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 89-103]
 • تبریز بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • تب کیو شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]
 • تحرک بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • ترکیبات بیوشیمیایی اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • ترمیم زخم بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه آلوئه ورا در ترمیم زخم ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 105-112]
 • تعیین سروتیپ جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 5-13]
 • تک یاخته بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 95-102]
 • تلقیح مصنوعی اثر توأم و جداگانه ی دو گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه های تولید مثلی در میش های نژاد زندی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 98-104]
 • تمرین اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 78-87]
 • تنش گرمایی بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • تهویه بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • تورم پستان بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • توکسین شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • تیلریوز اسبی تیلریوز اسبی در دو رأس مادیان اصیل عرب در شهرستان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 103-108]

ج

 • جایگاه بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • جنیستئین مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • جوجه گوشتی اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • جوجه گوشتی مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]
 • جوجه های گوشتی اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 44-54]
 • جوجه های گوشتی تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]

چ

 • چرخه فحلی اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • چندشکلی شناسایی چندشکلی اگزون ششم ژن Pit1 در مرغ بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 36-43]
 • چهارمحال و بختیاری آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 89-103]

خ

 • خرفه تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]
 • خصوصیات لاشه تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]

د

 • دایدزئین مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • درجه حرارت اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • درصد آبستنی ارزیابی بهبود درصد آبستنی در میش¬های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون¬های eCG و اکسی¬توسین [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 76-84]
 • دکستروز مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • دیابت مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 78-87]

ر

 • رسوب بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • رشد اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • رشد اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • رشد مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 25-35]
 • رنگ‌آمیزی حیاتی بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • ریه بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]

ژ

 • ژل آلوئه‌ورا مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 78-87]
 • ژن¬های چسبندگی بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]

س

 • سالمونلا جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • سالمونلا جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 5-13]
 • سخت‌زایی بررسی علل وقوع سخت‌زایی بالینی در گاو [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • سرم اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • سرم اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • سروتایپینگ جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • سرولوژی جستجوی پادتن‌های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 54-61]
 • سرویکس ارزیابی بهبود درصد آبستنی در میش¬های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون¬های eCG و اکسی¬توسین [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 76-84]
 • سقط جنین بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • سگ بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 17-23]
 • سگ مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • سلول‌های ترشح کننده موکوس مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 63-68]
 • سیدر اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • سیستم ایمنی اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]

ش

 • شیر بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • شیر بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]

ض

 • ضد باکتری شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]

ط

 • طیور جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 5-13]

ع

 • عصاره سرخارگل اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • عقرب شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • علت شناسی بررسی علل وقوع سخت‌زایی بالینی در گاو [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • عملکرد اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • عملکرد تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]
 • عملکرد تولید ¬مثلی اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • عناصر آب تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • عوامل مستعد کننده بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]

غ

 • غذادهی اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]

ف

 • فاز تأخیری رشد مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • فرآورده‌ها بررسی آلودگی گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ به گونه‌های کمپیلوباکتر در شهرکرد [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 30-36]
 • فلزات سنگین ردیابی زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان شورت و زمین کن در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 64-75]

ق

 • قزل‌آلای رنگین‌کمان مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 25-35]
 • قزل آلای رنگین کمان تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • قوچان بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار منطقه قوچان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 62-68]

ک

 • کادمیوم بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • کپور معمولی بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه آلوئه ورا در ترمیم زخم ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 105-112]
 • کروناویروس سگ¬ها بررسی مقایسه¬ای تغییرات الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم سگ¬های مبتلا به آنتریت پاروویروسی و کروناویروسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 5-10]
 • کریپتوسپوریدیوم بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار منطقه قوچان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 62-68]
 • کشتارگاه بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • کلسیم تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • کمپیلو باکتر ژژونی بررسی آلودگی گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ به گونه‌های کمپیلوباکتر در شهرکرد [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 30-36]
 • کمپیلوباکتر کلی بررسی آلودگی گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ به گونه‌های کمپیلوباکتر در شهرکرد [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 30-36]
 • کمپیلوباکتریوز بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • کوکسیلا بورنتی شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]

گ

 • گاو بررسی علل وقوع سخت‌زایی بالینی در گاو [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • گاو بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • گاو جستجوی پادتن‌های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 54-61]
 • گاو شیری بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • گروه بندی بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • گزنه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 17-23]
 • گلدفیش بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • گلوکز اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • گلوکز اثر کم کاری تجربی تیروئید بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • گوساله مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • گوساله‌های شیرخوار بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار منطقه قوچان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 62-68]
 • گوسفند شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]
 • گوسفند بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • گوسفند جستجوی پادتن‌های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 54-61]
 • گوسفند بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • گوشت بررسی آلودگی گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ به گونه‌های کمپیلوباکتر در شهرکرد [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 30-36]

ل

 • لاکتوفرین اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • لایزوزیم اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • لپتوسپیروز بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • لپتوسپیروز جستجوی پادتن‌های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 54-61]
 • لیپید مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • لیپید اثر کم کاری تجربی تیروئید بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]

م

 • مادیان اصیل عرب تیلریوز اسبی در دو رأس مادیان اصیل عرب در شهرستان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 103-108]
 • ماکروسکوپی مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]
 • ماکیان جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • ماهی آنجل اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 81-88]
 • ماهی بنی در مرحله جوانی اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • ماهی زمین کن ردیابی زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان شورت و زمین کن در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 64-75]
 • ماهی سیم و تیزه کولی بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 95-102]
 • ماهی شورت ردیابی زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان شورت و زمین کن در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 64-75]
 • ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • ماهی کپور معمولی اثر کم کاری تجربی تیروئید بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • ماهی کفشک راست گرد مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 63-68]
 • ماهی گورخری آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 89-103]
 • مایع فولیکولی اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • مایع منی منجمد شده اثر آلبومین گاوی بر ویژگی‌های کیفی مایع منی بز مهابادی پس از فرایند انجماد و یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 113-121]
 • محتوای بدن تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • محیط بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • مرغ بررسی آلودگی گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ به گونه‌های کمپیلوباکتر در شهرکرد [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 30-36]
 • مرغ بومی آذربایجان غربی شناسایی چندشکلی اگزون ششم ژن Pit1 در مرغ بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 36-43]
 • مزوبوتوس اپئوس شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 5-13]
 • مقاومت آنتی¬بیوتیکی جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • ملاتونین اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • موش صحرایی مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 78-87]
 • موش صحرایی مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]
 • موکوس اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • مولتی آنزیم آویزایم تأثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 43-53]
 • میش تالشی اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • میش زندی اثر توأم و جداگانه ی دو گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه های تولید مثلی در میش های نژاد زندی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 98-104]
 • میش لری بختیاری ارزیابی بهبود درصد آبستنی در میش¬های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون¬های eCG و اکسی¬توسین [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 76-84]
 • میکروفلور روده اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 44-54]
 • میکرومتری مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 63-68]

ن

 • نانو ذرات آهن اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 81-88]

ه

 • هورمون‌های تیروئیدی اثر کم کاری تجربی تیروئید بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • هیپراسموتیک مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • هیستوپاتولوژی بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه آلوئه ورا در ترمیم زخم ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 105-112]
 • هیستوشیمی مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 63-68]
 • هیستومورفومتری مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]