نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان غربی بررسی تنوع ژنتیکی اینترون 4 ژن هورمون رشد در ماکیان بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 24-32]
 • آغوز تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-49]
 • آفلاتوکسین M1 زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • آنزیم تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-72]
 • آنزیم بافتی بررسی تغییرات آنزیم‌های بافتی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 44-51]
 • آنزیم فیتاز اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]

ا

 • اخذ آب اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • اخذ غذا اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • استان مرکزی بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • استخراج DNA مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده از روش استخراج DNA در تعیین تیپ‌های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 5-12]
 • استرپتوکوکوزیس استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیائی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]
 • استرس اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • استرس اکسیداتیو بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 33-40]
 • استرس محیطی مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • البرز ایران آنالیز فیلوژنیک تعدادی از جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال از مرغداری‌های صنعتی استان البرز [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 68-75]
 • الکتروفورز الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-11]
 • الیزا مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 11-16]
 • الیزا بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • امپرازول تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-49]
 • اهواز جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • اورنیتو باکتریوم رینوتراکیال آنالیز فیلوژنیک تعدادی از جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال از مرغداری‌های صنعتی استان البرز [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 68-75]
 • اولتراسونوگرافی یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 35-38]
 • ایران جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • ایران بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • ایمونوگلوبولین تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-49]

ب

 • بافت‌شناسی مطالعه میکروسکوپی تکامل نفرون‌های کلیوی در لارو و بچه ماهی قره برون1 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 68-75]
 • بتائین ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • بره تعیین دوز عفونی‌کننده 50 درصد باکتری تروپرلا( آرکانوباکتریوم) پیوژنز در مدل گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 76-82]
 • بسته¬بندی تحت خلاء تأثیر نایسین بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی کالباس¬های امولسیونی بسته¬بندی شده تحت خلاء [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 17-26]
 • بنتونیت زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]

پ

 • پاراتوبرکلوزیس بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • پاراکلروفنیل آلانین اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • پارامترهای بیوشیمیایی ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • پارامترهای خونی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان ¬الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • پربیوتیک مانان الیگوساکارید تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان ¬الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • پروتئین سرم الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-11]
 • پودرسویا اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]

ت

 • تاس ماهی سیبری اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • تب برفکی جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • تخم‌گذار بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • تراکم اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • تروپرلا( آرکانوباکتریوم) پیوژنز تعیین دوز عفونی‌کننده 50 درصد باکتری تروپرلا( آرکانوباکتریوم) پیوژنز در مدل گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 76-82]
 • تستوسترون بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی ‌مدت تستوسترون بر غده فوق‌کلیوی خرگوش‌های نر علی پرچمی و رحمت‌الله فتاحیان‌دهکردی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 21-27]
 • تکامل مطالعه میکروسکوپی تکامل نفرون‌های کلیوی در لارو و بچه ماهی قره برون1 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 68-75]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اینترون 4 ژن هورمون رشد در ماکیان بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 24-32]
 • تنیا سریالیس سنوروز عضلانی در یک خرگوش صحرائی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 73-76]
 • توالی یابی مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • تولید بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]
 • تولیدمثل بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]

ج

 • جوجه خروس گوشتی اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • جوجه‌کشی بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • جوجه‌ گوشتی ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • جوجه گوشتی بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • جوجه گوشتی اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 40-44]

چ

 • چشم یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 35-38]
 • چهارمحال و بختیاری تعیین فراوانی لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری و تعیین توالی ژن 16S rRNA جدایه‌های حاصله [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 61-67]

ح

 • حامل جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • حساسیت نسبی مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 11-16]

خ

 • خرگوش بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی ‌مدت تستوسترون بر غده فوق‌کلیوی خرگوش‌های نر علی پرچمی و رحمت‌الله فتاحیان‌دهکردی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 21-27]
 • خرگوش وحشی سنوروز عضلانی در یک خرگوش صحرائی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 73-76]
 • خلیج فارس مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • خوزستان بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]
 • خوزستان ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • خون تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-72]
 • خون الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-11]

د

 • دریای عمان مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • دیابت بررسی اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ساختار هیستومورفومتریک عصب سیاتیک موش صحرایی متعاقب دیابت تجربی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • دیازینون بررسی اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون برفعالیت برخی آنزیم‌های سرمی مولدین نر ماهی سفید [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 94-101]

ر

 • روده کوچک مطالعه رشد و تکامل ساختار هیستومورفومتریک روده¬ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از تولد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-34]
 • روند تکامل پس از تولد مطالعه رشد و تکامل ساختار هیستومورفومتریک روده¬ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از تولد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-34]
 • رویان مطالعه هیستومورفومتریک نوتوکورد در رویان گاومیش آبی خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 36-43]

ز

 • زئولیت زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • زئولیت نقره استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیائی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]

ژ

 • ژن هورمون رشد ماکیان بومی بررسی تنوع ژنتیکی اینترون 4 ژن هورمون رشد در ماکیان بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 24-32]

س

 • ساختار ژنتیکی جمعیت مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • سالمونلا بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • سرم ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • سرم تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-72]
 • سروتونین اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • سنوروز سنوروز عضلانی در یک خرگوش صحرائی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 73-76]
 • سیر اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 40-44]

ش

 • شیر زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • شیربت ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • شیوع بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]

ع

 • عصاره‌های گیاهی مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • عصب سیاتیک بررسی اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ساختار هیستومورفومتریک عصب سیاتیک موش صحرایی متعاقب دیابت تجربی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • عناصر لاشه اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]

غ

 • غده‌ فوق‌کلیوی بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی ‌مدت تستوسترون بر غده فوق‌کلیوی خرگوش‌های نر علی پرچمی و رحمت‌الله فتاحیان‌دهکردی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 21-27]

ف

 • فاکتورهای آنزیمی بررسی اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون برفعالیت برخی آنزیم‌های سرمی مولدین نر ماهی سفید [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 94-101]
 • فاکتورهای رشد مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • فصل ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • فیلتراسیون استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیائی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]
 • فیل¬ماهی اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • فیل ماهی (Huso huso) پرورشی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان ¬الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • فیلوژنیک آنالیز فیلوژنیک تعدادی از جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال از مرغداری‌های صنعتی استان البرز [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 68-75]

ق

 • قابلیت هضم اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • قزل آلای رنگین کمان استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیائی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]
 • قزل آلای رنگین کمان تعیین فراوانی لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری و تعیین توالی ژن 16S rRNA جدایه‌های حاصله [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 61-67]

ک

 • کاتالاز بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 33-40]
 • کالباس امولسیونی تأثیر نایسین بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی کالباس¬های امولسیونی بسته¬بندی شده تحت خلاء [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 17-26]
 • کانی‌های جاذب زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • کپور معمولی بررسی تغییرات آنزیم‌های بافتی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 44-51]
 • کشتارگاه بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • کلسترول تام اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 40-44]
 • کلستریدیوم پرفرینجنس مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده از روش استخراج DNA در تعیین تیپ‌های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 5-12]
 • کورتیزول و لکوسیت اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]

گ

 • گاو بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • گاومیش جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • گاومیش بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]
 • گاومیش آبی مطالعه هیستومورفومتریک نوتوکورد در رویان گاومیش آبی خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 36-43]
 • گاومیش رودخانه‌ای تأثیر PMSG بر روی بازده همزمانی فحلی متعاقب استفاده از نورجستومت در گاومیش رودخانه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 42-50]
 • گزنه بررسی اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ساختار هیستومورفومتریک عصب سیاتیک موش صحرایی متعاقب دیابت تجربی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • گلبول قرمز بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 33-40]
 • گله مادر بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • گلوتاتیون پراکسیداز بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 33-40]
 • گنادکتومی بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی ‌مدت تستوسترون بر غده فوق‌کلیوی خرگوش‌های نر علی پرچمی و رحمت‌الله فتاحیان‌دهکردی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 21-27]
 • گوساله تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-49]
 • گوسفند لری- بختیاری یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 35-38]

ل

 • لارو قره‌برون مطالعه میکروسکوپی تکامل نفرون‌های کلیوی در لارو و بچه ماهی قره برون1 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 68-75]
 • لاکتوکوکوس گارویه تعیین فراوانی لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری و تعیین توالی ژن 16S rRNA جدایه‌های حاصله [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 61-67]
 • لیندین بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 33-40]

م

 • ماکیان بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • ماهی برزم مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • ماهی راشگو معمولی مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • ماهی سفید تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-72]
 • ماهی شیربت (Barbus grypus) الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-11]
 • متیونین و استرس گرمایی ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • محرک‌های ایمنی مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • مسمومیت با سیانید بررسی تغییرات آنزیم‌های بافتی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 44-51]
 • موش صحرایی مطالعه رشد و تکامل ساختار هیستومورفومتریک روده¬ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از تولد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-34]
 • مولد نر ماهی سفید بررسی اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون برفعالیت برخی آنزیم‌های سرمی مولدین نر ماهی سفید [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 94-101]

ن

 • نایسین تأثیر نایسین بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی کالباس¬های امولسیونی بسته¬بندی شده تحت خلاء [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 17-26]
 • نفرون‌های کلیوی مطالعه میکروسکوپی تکامل نفرون‌های کلیوی در لارو و بچه ماهی قره برون1 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 68-75]
 • نوتوکورد مطالعه هیستومورفومتریک نوتوکورد در رویان گاومیش آبی خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 36-43]
 • نورجستومت تأثیر PMSG بر روی بازده همزمانی فحلی متعاقب استفاده از نورجستومت در گاومیش رودخانه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 42-50]

و

 • وراثت‌پذیری بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]
 • ویروس لکوز گاوی مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 11-16]
 • ویژگی نسبی مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 11-16]

ه

 • هماتوکریت بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 33-40]
 • همزمانی فحلی تأثیر PMSG بر روی بازده همزمانی فحلی متعاقب استفاده از نورجستومت در گاومیش رودخانه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 42-50]
 • هیستومورفومتری بررسی اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ساختار هیستومورفومتریک عصب سیاتیک موش صحرایی متعاقب دیابت تجربی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • هیستومورفومتریک مطالعه هیستومورفومتریک نوتوکورد در رویان گاومیش آبی خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 36-43]
 • هیستومورفومتریک مطالعه رشد و تکامل ساختار هیستومورفومتریک روده¬ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از تولد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-34]