نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئروموناس هیدروفیلا نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • آئورت ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • آبستنی تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 94-101]
 • آقطی بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • آلبندازول بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • آناتومی کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • آنافیلاکسی مطالعه وقوع شوک آنافیلاکسی پس از تزریق واکسن پاستورلوز در یکی از گاوداری های شیری صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 115-119]
 • آنتی‌اکسیدان اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]
 • آنتی‌اکسیدان آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • آنتی‌ژن پیکری طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • آنتی‌ژن دفعی ترشحی طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • آویشن بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • آویشن شیرازی اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 42-51]
 • آیمریا بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 98-105]
 • آیورمکتین مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]

ا

 • ادم مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]
 • اسانس اسطوخدوس اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • اسب اصیل عرب مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 65-75]
 • اسپرم منجمد اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 77-85]
 • استافیلوکوکوس بررسی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های جدا شده از سگ و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-96]
 • استان خوزستان نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • استخوان های انگشتان کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • استخوان های قلم دست و پا کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • اسیدهای چرب آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • اضطراب اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-67]
 • اکسیداسیون لاشه اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 42-51]
 • اکسید روی اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-67]
 • اکسید روی توده ای اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • اکیناسه بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • الایزا طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • انگل های کرمی مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 5-14]
 • اهواز بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • اهواز بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • اهواز تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 78-86]
 • اولتراسونوگرافی ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • ایران مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 5-14]
 • ایران مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]
 • ایران شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]
 • ایسکمی آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]

ب

 • باکتری E.coli مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 86-93]
 • بتا کاروتن مقایسه‌ی تجویز خوراکی غلظت های مختلف جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina بر میزان کاروتنوئید پوست و رنگ ماهی سورم ( Heros serverus ) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 52-61]
 • بره مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]
 • بره پرواری بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • بز مرخز اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 77-85]
 • بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 77-85]
 • بیان ژن آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • بیان ژن بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • بیضه ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • بیماری لایم بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • بیماری مشترک بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • بیماری نیوکاسل جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 102-112]
 • بیماری یون بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • بیوشیمی بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گاوان فاقد علایم بالینی آلوده به تیلریا آنولاتا [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 26-33]

پ

 • پارامترهای بیوشیمیایی بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • پارامیکزوویروس-1 کبوتری جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 102-112]
 • پراکسیداز مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 86-93]
 • پرفیوژن مجدد آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • پروتئین A مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 86-93]
 • پروتئین E2 بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • پروتئین VP28 کلونینگ و بیان ژن VP28 از یک جدایه ویروس لکه سفید ایران در باکتری E.Coli سویه TG1 [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 110-119]
 • پودر آب پنیر اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • پوست مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 62-77]
 • پوست انار آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • پونه بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • پیروپلاسموز اسب‌ها مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 65-75]

ت

 • تب کیو بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • تبوکونازول مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • تحمل اسیدی اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر کاهش تحمل اسیدی لیستریا مونوسایتوژنز [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 56-66]
 • ترجیح مکان شرطی شده اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • ترکیبات فنلی آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • ترکیب شیر اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • ترمیم ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • تری گلیسرید بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • تفاله چغندر قند بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • توکسین اپسیلون خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • تیلریا بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گاوان فاقد علایم بالینی آلوده به تیلریا آنولاتا [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 26-33]
 • تیلریا اویس شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]
 • تیلریا لستوکاردی شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]

ج

 • جداسازی جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 102-112]
 • جلبک دونالیلا سالینا مقایسه‌ی تجویز خوراکی غلظت های مختلف جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina بر میزان کاروتنوئید پوست و رنگ ماهی سورم ( Heros serverus ) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 52-61]
 • جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • جوجه گوشتی جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 54-60]
 • جوجه گوشتی اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • جوجه گوشتی اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 42-51]

ح

 • حساسیت ضد میکروبی جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 54-60]

خ

 • خالص سازی خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • خلیج فارس مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 5-14]
 • خواص کیفی تخم‌مرغ اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • خوزستان شیوع سرمی مدی- ویزنا در گوسفندان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]

د

 • داروی گیاهی بررسی تأثیر عصاره آبی سیر (Allium Sativum) بر لارو برخی از نماتودهای حیوانی در محیط کشت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 76-82]
 • دانه برشته کانولا بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]

ر

 • رادیوگرافی کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • رشد بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس (Streptococcus iniae) و برخی شاخص های خونی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]
 • رشد اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • رنگ پوست مقایسه‌ی تجویز خوراکی غلظت های مختلف جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina بر میزان کاروتنوئید پوست و رنگ ماهی سورم ( Heros serverus ) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 52-61]
 • روغن کنجد تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • ریخت شناسی تخمدان اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • ریخت شناسی روده تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • ریخت شناسی ژژنوم اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]

ز

 • زابل بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 98-105]
 • زنیان اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]
 • زیل نلسون بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]

ژ

 • ژل پلاکتی ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • ژل فیلتراسیون خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • ژن هورمون رشد تفکیک دو سویه تجاری ماهی قزل آلای ایرانی و فرانسوی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]

س

 • سالمونلا سرووار اینفنتیس جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 54-60]
 • سپتی‌سمی هموراژیک نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • سرم تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 78-86]
 • سرولوژی شیوع سرمی مدی- ویزنا در گوسفندان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • سگ ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • سگ ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • سگ بررسی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های جدا شده از سگ و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-96]
 • سگ بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • سگ تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 78-86]
 • سگ مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی بررسی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های جدا شده از سگ و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-96]
 • سیتوکروم P450 آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • سیستم اسکلتی اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 106-113]

ش

 • شتر یک کوهانه کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • شکل فیزیکی خوراک اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • شیوع بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]

ض

 • ضریب تبدیل خوراک بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]

ع

 • عصاره آبی سیر بررسی تأثیر عصاره آبی سیر (Allium Sativum) بر لارو برخی از نماتودهای حیوانی در محیط کشت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 76-82]
 • عصاره برگ زیتون تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • عقرب مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در گوسفند [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 46-55]
 • عملکرد اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]

غ

 • غده پروستات ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]

ف

 • فراسنجه های تخمیری بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • فراسنجه‌های خونی تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • فراسنجه های خونی اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • فصل بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • فعالیت ورزشی اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-67]
 • فک پایین ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • فلورفنیکل اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 106-113]

ق

 • قارچ‌کش مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس (Streptococcus iniae) و برخی شاخص های خونی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]

ک

 • کبد آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • کپورماهیان نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • کروماتوگرافی تعویض کاتیون خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • کلونینگ بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • کلونینگ و بیان کلونینگ و بیان ژن VP28 از یک جدایه ویروس لکه سفید ایران در باکتری E.Coli سویه TG1 [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 110-119]
 • کلیه ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • کنه های ایکسودیده شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]
 • کوکسیدوز بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 98-105]
 • کیتوزان اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر کاهش تحمل اسیدی لیستریا مونوسایتوژنز [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 56-66]

گ

 • گازکروماتوگرافی مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • گاو تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 94-101]
 • گاو بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گاوان فاقد علایم بالینی آلوده به تیلریا آنولاتا [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 26-33]
 • گاو شیری اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • گاو شیری مطالعه وقوع شوک آنافیلاکسی پس از تزریق واکسن پاستورلوز در یکی از گاوداری های شیری صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 115-119]
 • گاومیش بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • گوسفند طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • گوسفند شیوع سرمی مدی- ویزنا در گوسفندان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • گوسفند بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • گوسفند مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در گوسفند [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 46-55]
 • گوسفند بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 98-105]

ل

 • لارو نماتودها بررسی تأثیر عصاره آبی سیر (Allium Sativum) بر لارو برخی از نماتودهای حیوانی در محیط کشت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 76-82]
 • لرستان شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]
 • لستین سویا اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 77-85]
 • لنفوسیت بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس (Streptococcus iniae) و برخی شاخص های خونی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]
 • لیستریا مونوسایتوژنز اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر کاهش تحمل اسیدی لیستریا مونوسایتوژنز [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 56-66]
 • لینگواتولا سراتا طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]

م

 • ماکروگارد بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس (Streptococcus iniae) و برخی شاخص های خونی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]
 • ماکرومینرال تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 94-101]
 • ماهی مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 5-14]
 • ماهی سورم مقایسه‌ی تجویز خوراکی غلظت های مختلف جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina بر میزان کاروتنوئید پوست و رنگ ماهی سورم ( Heros serverus ) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 52-61]
 • ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان تفکیک دو سویه تجاری ماهی قزل آلای ایرانی و فرانسوی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]
 • مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • مرغ تخم‌گذار اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]
 • مرفین اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • مس تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 78-86]
 • مسمومیت مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]
 • مسمومیت مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • مقاومت به متی سیلین بررسی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های جدا شده از سگ و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-96]
 • موش صحرایی اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-67]
 • موش صحرایی آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • موش صحرایی اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 106-113]
 • میش ماهی مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 62-77]
 • میکرومینرال تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 94-101]

ن

 • نانو اکسید روی اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-67]
 • نانو اکسید روی بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • نانو ذرات اکسید روی اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • نانوکیتوزان اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر کاهش تحمل اسیدی لیستریا مونوسایتوژنز [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 56-66]
 • نانو هیدروکسی آپاتیت ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • ناهنجاری اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 106-113]
 • نرخ تنفسی اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • نشانه‌های درمانگاهی مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 65-75]
 • نقیصه ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]

و

 • واکسن پاستورلوز مطالعه وقوع شوک آنافیلاکسی پس از تزریق واکسن پاستورلوز در یکی از گاوداری های شیری صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 115-119]
 • وزن گیری بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • ویتامین E اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]
 • ویروس اسهال ویروسی گاو بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • ویروس لکه سفید کلونینگ و بیان ژن VP28 از یک جدایه ویروس لکه سفید ایران در باکتری E.Coli سویه TG1 [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 110-119]
 • ویروس مدی ویزنا شیوع سرمی مدی- ویزنا در گوسفندان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]

ه

 • هضم پذیری اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • هماتولوژی بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گاوان فاقد علایم بالینی آلوده به تیلریا آنولاتا [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 26-33]
 • هموگرام مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 65-75]
 • همی اسکورپیوس لپتوروس مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در گوسفند [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 46-55]
 • هورمون ها بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • هیداتیدوزیس بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • هیستوپاتولوژی مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • هیستوپاتولوژیک مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در گوسفند [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 46-55]
 • هیستوشیمی مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 62-77]
 • هیستولوژی مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 62-77]
 • هیستومورفومتری شکمبه نگاری بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]