سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

بهای اشتراک سالیانه 80000 ریال و تک شماره 20000 ریال (برای دانشجویان به ترتیب 40000 و 10000 ریال) است.

مبلغ اشتراک به حساب شماره 2172403002009 سیبا بانک ملی ایران شعبه فلکه گاز، به نام تمرکز درآمد اختصاصی مرکز منطقه‌ای واریز، و فیش بانکی آن به نشانی مرکز منطقه‌ای ارسال گردد.