دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1391 
4. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA

صفحه 33-41

هدی خالدی؛ سهراب رضوانی‌گیل‌کلایی؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه


5. تأثیر PMSG بر روی بازده همزمانی فحلی متعاقب استفاده از نورجستومت در گاومیش رودخانه‌ای

صفحه 42-50

عبدالرضا رستگارنیا؛ امیر نیاسری‌نسلجی نیاسری نسلجی؛ پرویز هورشتی؛ فتح ا... سرحدی؛ اسحاق کردنژاد