دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-87