دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 51، مرداد 1395، صفحه 1-126 
2. شیوع سرمی آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا درگوسفندان غرب ایران

صفحه 11-18

10.22055/ivj.2016.16409

علیرضا البرزی؛ مسعود قربانپور؛ حسین حمیدی نجات؛ سمیه چمن آرا؛ سپیده نوری


3. مقایسه تأثیر روغن کرچک و سنا برای آماده سازی روده قبل از رادیوگرافی از محوطه شکمی سگ

صفحه 19-26

10.22055/ivj.2016.16410

رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ بهمن مصلی نژاد؛ مهدی پورمهدی؛ نیلوفر احمدیان


7. تخمین حجم مایع داخل صفاقی به روش اولتراسونوگرافی در سگ

صفحه 64-71

10.22055/ivj.2016.16414

علیرضا غدیری؛ رضا آویزه؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ حدیث میرزابیگی


11. اثر برون‌تنی عصاره هیدروالکلی پوست درخت گردو بر برخی پاتوژن‌های باکتریایی ماهی

صفحه 103-108

10.22055/ivj.2016.16418

نغمه موری بختیاری؛ زهرا طولابی دزفولی؛ بهاره سلیمانی؛ تکاور محمدیان


گزارش موردی

12. گزارش یک مورد جنین دی سفالوس گاو همراه با کبد نابجا

صفحه 109-114

10.22055/ivj.2016.16419

کاوه خزاییل؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ محمود خاکساری مهابادی؛ جمال نوری نزاد؛ علی رضا غدیری