تاثیر مکمل خوراکی 25- هیدروکسی ویتامین D3 و بولوس کلرید‌ کلسیم بر سطح کلسیم، فسفر و منیزیم گاوهای شیری هلشتاین چند شکم‌زا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی

2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran

3 دانشگاه شهید چمران

چکیده

هیپوکلسمی اختلالی متابولیک در گاوهای شیری بوده که با افزایش شیوع چندین بیماری در اوایل دوره شیردهی در ارتباط است. هدف این مطالعه تعیین موثر بودن تجویز مکمل 25- هیدروکسی ویتامین D3 قبل از زایش و تجویز بولوس کلرید کلسیم پس از زایش در مقایسه با استفاده از بولوس کلرید کلسیم به تنهایی در گاوهایی که جیره اسیدوژنیک در اواخر آبستنی دریافت می‌کنند می‌باشد. دویست و چهل راس گاو هلشتاین چند شکم‌زا در سه گروه 80 تایی تقسیم شدند. گروه اول از حداکثر 5 روز قبل از زایمان تا زمان زایمان روزانه یک کپسول 3 میلی‌گرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3 دریافت نمودند و در زمان زایمان و 12 ساعت پس از آن بولوس حاوی 50 گرم کلرید‌کلسیم دریافت ‌کردند. گروه دوم فقط بولوس حاوی 50 گرم کلریدکلسیم را در زمان زایمان و 12 ساعت پس از آن دریافت نمودند. گروه سوم تنها با جیره اسیدوژنیک تغذیه شدند. میزان کلسیم، فسفر و منیزیم سرم با روش‌های معمول آزمایشگاهی و میزان 25- هیدروکسی ویتامین D3 با روش HPLC اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد میزان 25- هیدروکسی ویتامین D3 سرم در گروه اول به صورت معنی-داری پس از خوراندن کپسول ویتامین D3 افزایش یافت. سطح سرمی کلسیم قبل زایمان در گروه اول نسبت به گروه دوم و سوم یک افزایش معنی‌داری داشت و پس از زایمان میزان آن در گروه اول و دوم نسبت به گروه سوم بالاتر بود. مقادیر فسفر در زمان‌های مختلف معنی دار بود. اما تحت تاثیر اثر متقابل گروه و زمان قرار نگرفت (05/0 <p). تغییرات سرمی منیزیم در زمان‌های مختلف اثرات معنی‌دار نشان داد اما تحت تاثیر گروه‌های مختلف قرار نگرفت. این مطالعه نشان داد که تجویز 3 میلی‌گرم 25- هیدروکسی ویتامین D3 به مدت حداکثر 5 روز قبل از زایمان در بهبود هومئوستاز کلسیم موثر است.

کلیدواژه‌ها